Pages

Thursday, September 27, 2012

മാര്‍ക്സിസം പറയുന്ന കമ്മുനിസ്റ്റ്‌ സമൂഹം

മാര്‍ക്സിസം പറയുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സമൂഹസങ്കല്‍പ്പത്തെ ഏതാനും വാചകങ്ങളില്‍ വേണമെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കാം .... ഇതൊരു ആധികാരികമായ പഠനം എന്ന് അവകാശപെടുനില്ല.ഞാന്‍ വായിച്ച മനസ്സിലാക്കിയ മാര്‍ക്സിസം എന്റെ ഭാഷയില്‍ പറയുന്നു എന്നേയുള്ളൂ...യോജിപ്പുകള്‍ക്കും വിയോജിപ്പുകള്‍ക്കും സ്വാഗതം.....


  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സമൂഹത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യില്ല....!! കാരണം,  തൊഴിലാളിയും, മുതലാളിയും, അടിമയും ഉടമയും, ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസല്മാനുംയും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ജാതിയും മതവുമൊക്കെ ആയും ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല മനുഷ്യരെ. മനുഷ്യന് അതി ദീര്‍ഘവും  വര്‍ഗ സന്ഖര്‍ഷങ്ങളുടെതായും ഉള്ള ചരിത്രം ഉണ്ട്. ആ ചരിത്രത്തിനു ചില നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയെ മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകാര്‍ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൌതിക വാദം എന്ന വീക്ഷണത്തിലൂടെ വസ്തു നിഷ്ടമായി വിലയിരുത്തുന്നു. അത് കൊണ്ട് മനുഷ്യര്‍കെല്ലാം ഈ ഭൂമിയില്‍ ഒരേ അവകാശമാണ് എന്നാണ്  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ കരുതുന്നത്...അതിനാല്‍ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന്‍ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും,സാമ്പത്തികവും അടക്കം എല്ലാ വശങ്ങളെയും കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു. 

അവിടെ ലാഭം ലാഭം പിന്നെയും ലാഭം , എന്നിട്ടും ലാഭം കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ജനകോടികള്‍ പട്ടിണി കിടന്നാലും, ജലം കിട്ടാതെ നരകിചാലും, പാര്‍പ്പിടം ഇല്ലാതെ നരകിചാലും , വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞാലും , അതൊന്നും ഗൌനിക്കാതെ മാര്‍ക്കെട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കില്‍ കമ്പോളത്തിന്റെ  ലാഭ വ്യവസായത്തില്‍ കണ്ണും നട്ടു കുത്തകകളെ  സൃഷ്ടിക്കാന്‍, വേണമെങ്കില്‍ ധാന്യം കുന്നു കുന്നായി കടലില്‍ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നശിച്ച മുതലാളിത ലാഭ സമവാക്യത്തിന് പകരം, സംബൂര്‍ണ്ണനായ മനുഷ്യര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാകും ഉണ്ടാവുക...

അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്‍  സംബൂര്‍ണ്ണന്‍ ആകുന്നതു ?.. അത് ഒരാള്‍ക്ക്‌  വളരാന്‍, ജീവിക്കാന്‍, തന്റെതായ ഇണയെ കണ്ടെത്താന്‍, തന്റെ അടുത്ത തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍, തന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകള്‍ക്ക് വളരാന്‍ സാധിക്കുന്ന ആര്തിയില്ലാത്ത സമാധാനപൂര്‍ണവും കലാകായിക സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥായിയും ഉള്ള സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യന്‍ ആണ് സംപൂര്ണന്‍ ആയ മനുഷ്യന്‍....'. അവനു തന്റെ വിജയത്തിനു മറ്റാരുടെയും തകര്‍ച്ചയോ, ചൂഷനമോ കുതികാല്‍ വെട്ടോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല...കാരണം ആ സമൂഹം എല്ലാ ചൂഷണത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയായ മൂലധന അടിമത്തം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉല്‍പ്പാദനം നടത്തുവാനും അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും നിങ്ങള്ക്ക് , നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്താണോ വേണ്ടത്, അതില്‍ എന്താണോ ഇല്ലാത്തതു , അതുള്ളവന്‍ നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ അന്ത്യം കുരിക്കപെടുന്നു... കാരണം ഈ അധ്വാനം ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ ഉല്‍പ്പാദന സമഗ്രികളും ഈ സമൂഹത്തില്‍  എല്ലാവര്ക്കും അവകാശപെട്ടതാണ് , അല്ലെങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ് . 

എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശയങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്, എന്താണ് ഈ ആശയങ്ങള്‍ ലളിതമായി നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ .  പുറകിലേക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്നത്തെ കോര്‍പരെട്ടു മുതലാളിമാരില്‍ ബഹു ഭൂരിപക്ഷവും എങ്ങനെയാണ് ഉല്പാദന ഉപകരനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കില്‍ ഉല്പാദന സാമഗ്രികളുടെ ഉടമസ്തയില്‍ ആയത് ..അതിനു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്....എല്ലാം പൊതു ഉടമയില്‍ ആയിരുന്ന പ്രാകൃത ഗോത്ര വ്യവസ്ഥിതിയില്‍ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയും അധികാരവും ഉല്‍പ്പാദന ഉപാധികളും ഏതാനും ചില കൂട്ടങ്ങള്‍ക്ക് കൈവരുന്നത് എന്നും,.. എങ്ങനെയാണ് ആ അധികാരവും സ്വത്തും ഉല്‍പ്പാദന  ഉപാധികളിന്മേലുള്ള അധികാരവും നിലനിര്‍ത്താനായി അവര്‍ പുതിയ സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും ..അങ്ങനെ,  എങ്ങനെയാണ് പണ്ടത്തെ സാധനങ്ങള്‍ കൊടുത്തു സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന ബാര്‍ട്ടര്‍  സബ്രദായത്തില്‍ നിന്നും അച്ചടിച്ച രൂപയിലൂടെ മൂല്യം അളക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ലോക സാമ്പത്തിക രൂപങ്ങളിലേക്ക് വളര്ന്നതെന്നും, അപ്പോള്‍ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും.

അന്നും ഇന്നും ആ ഉല്‍പ്പാദന ഉപാധികളുടെ കൈവശാവകാശം ഇല്ലാതെ, ഉല്‍പ്പാദനഉപകരണ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആയ അധ്വാനം വില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്ന, വലിയൊരു സമൂഹം ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയില്‍ ഉള്ളതെന്നും നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കും... ആ അധ്വാനത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് തങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടുന്നതിനും എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ലാഭം നിരന്തരം കൂട്ടാനായി ലോകത്തെ മുതലാളിമാര്‍ കൂട്ട് ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന അവിശുദ്ധ കാപട്യത്തിന്റെയും ചതിയുടെയും സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങള്‍ ആണ് ഇന്നത്തെ മുതലാളിത രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ സമൂഹത്തില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും..... മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മില്‍ രൊക്കം പൈസയുടെ വ്യാപാരം ഒഴിച്ച് മാനുഷികമായ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്തം നശിപ്പിച്ചു തുലക്കുന്നതെന്ന് ഓര്‍ത്തു നമ്മള്‍ അത്ഭുതപ്പെടും....

അതെ ഈ ഭൂമിയില്‍ ഏതൊരാള്‍ക്കും അവകാശം ഉണ്ട്. അവനു അതില്‍   പൊന്ന്  വിളയിക്കാനും, പാലം കെട്ടാനും,സ്കൂളുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുവാനും,സംഗീത ശാലകള്‍ പണിയുന്നതിനും അവകാശമുണ്ട്.അവനു വെള്ളവും ഭക്ഷണവും പ്രണയമുള്ള ജീവിതവും, നന്മ  നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തിനും അവകാശമുണ്ട്..കാരണം ഈ ഭൂമി വിഭവങ്ങളാല്‍ സമൃദ്ധമാണ്...!!!! അതിനു ഉല്‍പ്പാദന ഉപാധികള്‍ എതോരുവന്റെയും  അവകാശമാകനം...

ആ അധ്വാനവും ഉല്‍പ്പാദനവും  ലാഭത്തില്‍ അധിഷ്ടിതമല്ല  മറിച്ചു ജീവിത്തിനാവശ്യമായ ജീവിതക്ഷമമായ ഉള്പ്പന്നങ്ങളെ കൂടുതല്‍ സൃഷ്ടിക്കണം (ഇന്ന് മുതലാളിത്തം സൃഷ്ടിക്കുന്നചരക്കുകളുടെ മൂല്യം ഇതിനു വിപരീതമാണ് ) ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവനു നഷ്ടവും ഇല്ല. കാരണം അവനു വലുത്, അവനും അവന്റെ കുടുംബവും, അവന്റെ സമൂഹവും എല്ലാം ഉള്ള സന്തോഷ പൂര്‍ണവും നീതി നിറഞ്ഞതുമായ അന്തരീക്ഷമാണ്, അതിനാവശ്യമായ ഉല്‍പ്പനങ്ങള്‍ ആണ്. പ്രകൃതിയെ അമിതമായി അവിടെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവനു ഉള്ളത്  കംബോളതെയും കുത്തകകളെയും രക്ഷിക്കാനായി ജനങ്ങള്‍ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോഴും ധാന്യങ്ങള്‍ കടലില്‍ ഒഴുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ശാത്രമല്ല .

അതിനു നിലവിലെ എല്ലാ ചൂഷണ ഉപാധികളെയും മര്‍ദ്ദക ഉപാധികളെയും നശിപ്പിക്കണം. മുതലാളിത ചിന്താഗതികളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയണം. അതിനു ശരിയായ ചിന്തയും സത്യസന്ധതയും സാമൂഹ്യ ബോധവും ഉള്ള മനുഷ്യര്‍ ആക്കി പരിവര്തിപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം മുതലാളിത വ്യവസ്ഥിതിയെ വേരോടെ കട്പുഴക്കനം, അതിനെ മാര്‍ക്സ്‌ വിപ്ലവം എന്ന് വിളിച്ചു . കാരണം അത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പരിവര്‍ത്തനം ആണ്. ശക്തമായ സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിവര്‍ത്തനം, ഒരു എടുത്തു ചാട്ടം..!!! അപ്പോഴും എന്താണ് തങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്തിനാണ് ചെയുന്നതെന്നും ഉള്ള മാനവിക ബോധം , എല്ലാ ചൂഷനങ്ങളെയും അറുതി വരുത്താതെ, തങ്ങളുടെ ദുരിത പര്‍വം, അവഹേളനങ്ങള്‍ , ഒന്നും മാറില്ലെന്ന ബോധം ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാകണം. അതെ അവരെ വിപ്ലവകാരികള്‍ എന്ന് മാര്‍ക്സിസം പേരിടുന്നു.

വരും തലമുറകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ മെച്ചപെട്ട രീതിയില്‍ കൈമാറാനായി ഉതകും വിധം  മാത്രമേ കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹത്തില്‍ പ്രകൃതിയെ അവന്‍ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ...അതായത് പ്രകൃതിയുടെ മാതൃത്വം എന്നെന്നു നിലനിര്‍ത്തുന്ന വീക്ഷണം ആണ് കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹത്തിന്റേത്....

ഓരോരുത്തനും തന്നാല്‍ ആവുന്നത്, ഓരോരുത്തര്‍ക്കും തങ്ങള്‍ക്കവശ്യമുള്ളത് എന്നതായിരിക്കും ഉല്‍പ്പാദന വിതരണ രീതി. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഉല്‍പ്പാദന ക്ഷമത ഓരോ അളവില്‍ ആയിരിക്കുമല്ലോ....

വ്യവസായത്തെയും കൃഷിയും ഇട കലര്‍ത്തി ജനവാസം കൂടുതല്‍ സമാനമായി വിതരണം നടത്തി  തൊഴിലുകളുടെ ജീവിത ഫലത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കുറച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നു.  നഗരവും ഗ്രാമവും കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ന്ന ജീവിത സൂചികകള്‍ കൈവരിക്കും. ( ഈ പറഞ്ഞതാണ് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പരിപാടിയായി കമ്മുനിസ്ട് മാനിഫെസ്ടോ പറയുന്നത് ) 

അങ്ങനെ ഉല്‍പ്പാദന ശക്തികളുടെ വളര്‍ച്ചയുടെയും സാര്‍വത്രികതയുടെയും ഫലമായി ജീവനോപാധികള്‍ , ജീവിതത്തെ സുരക്ഷിതവും ഉയര്‍ന്നതും ആക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ള ഉപാധികള്‍ ( അത് മുതലാളിത്തം ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന കുടിവെള്ളമില്ലെന്കിലും സൌന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തുക്കള്‍  ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയല്ല..ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണത എല്ലാവര്ക്കും ലഭികുവാനും പടിപടിയായി ഉയര്‍ത്താനും ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ക്ക് ആദ്യ പരിഗനന എന്ന ക്രമത്തില്‍ ആയിരിക്കും ) ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ആവശ്യമായ അധ്വാന സമയം കുറയുകയും, മുതലാളിത ചൂഷണ ഫലമായ....അടിചെല്പ്പിക്കപെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ സമയവും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന, യാന്ദ്രികമായ,  അധ്വാനത്തില്‍ നിന്നും മോചിതര്‍ ആവുകയും, മനുഷ്യന് മാത്രം കഴിയുന്ന മാനുഷിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ , കലാ കായിക സൃഷ്ട്യുന്മുഖ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിനും കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ സംപൂര്ണന്‍ ആയ മനുഷ്യന്‍ ആകുന്നതിലെക്കും അവനെ നയിക്കും. അവന്‍ ശാന്തനാവുക എന്നതാണ് പ്രകൃതിയെയും സമൂഹത്തെയും ശാന്തമാക്കുന്നത് .

ചൂഷണ ഉപാധികള്‍ നശിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ചൂഷണം ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട്, മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും തമ്മില്‍ മുതലാളിത വൈരുധ്യങ്ങള്‍  ഇല്ലാതാകുന്നു. വര്‍ഗ വിഭജനം ഇല്ലാതാകുന്നു...വര്ഗാധിപത്യത്തിന്റെ ഉപകരണമായ ഭരണകൂടം പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു...!!!! ( കാരണം ഭരണകൂടം ഇന്ന് നിലനില്‍ക്കുന്നത് , പട്ടാളവും നിയമങ്ങളും പോലെയുള്ള അതിന്റെ കിന്കരമാരും നിലനില്‍ക്കുന്നത് സമൂഹത്തില്‍ വര്‍ഗ വൈരുധ്യങ്ങളും അവ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സകല ചൂഷണങ്ങളും നിലനില്‍ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്..ഭരണ കൂടങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ ചരിത്രം തന്നെ അതിന്റെ തെളിവുകള്‍ ആണല്ലോ...) 

അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ മാറ്റം ഈ കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാര്‍വത്രികമായി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ....കാരണം ചുറ്റും മുതലാളിത ഭരണകൂടങ്ങളും അതിന്റെ നിയമങ്ങളും നിലവില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഭരണകൂടം പോലുള്ള , പട്ടാളം പോലുള്ള  മര്‍ദ്ദന ഉപകരണങ്ങള്‍ ആ സോഷ്യലിസ്റ്റു സമൂഹവും നിലനിര്തിയെ പറ്റൂ....ഇല്ലെങ്കില്‍ ആ കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹം ആക്രമിക്കപെടുകയും നശിപ്പിക്കപെടുകയും ചെയ്യും.....

അപ്പോള്‍ ഒരു മുതലാളിത സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ എല്ലാ ചൂഷണ സ്വഭാവങ്ങളെയും അറുതി വരുത്തി ( അത് കാലങ്ങള്‍ എടുതെക്കാവുന്ന പ്രക്രിയ ആണ്_ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സംസ്കരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ_കാരണം നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ ആയി മുതലാളിത്തം ഉണ്ടാക്ക്കി വെച്ച ദുരയും അസഹിഷ്ണുതയും ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ മാറും എന്ന് കരുതണ്ട..പക്ഷെ ഇവ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന  സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം മാറുന്നതോടെ ഇവയും മാറാന്‍ ആരംഭിക്കും) ഒരു കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സമൂഹത്തെയാണ്, ഒരു വിപ്ലവ്‌ ഗവണ്മെന്റിനാല്‍ കയ്യാളുന്ന സമൂഹത്തെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്..അതായത് അത് ഒരു പരിവര്തന സമൂഹം മാത്രമാണ്..പക്ഷെ ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു സമൂഹവും....!!!!

കാരണം ഒരിക്കല്‍ ഈ സമൂഹം വിജയപധതിലാണ് എന്ന് തോന്നിപിച്ചാല്‍ ലോക മുതലാളിത്തത്തെ ഒന്നായി ആ തീക്കാറ്റ് ചുട്ടു കരിക്കും..കോടാനുകോടി ജനങ്ങള്‍ ആ പുതിയ സമൂഹത്തിനായി ശബ്ദം ഉയര്‍ത്തും... അതില്ലതക്കുവാന്‍..'..എല്ലാ മുതലാളിത ശക്തികളും മതം അടക്കമുള്ള അതിന്റെ  സകല കൂട്ടുകാരും ഈ വിപ്ലവ സമൂഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഠിനമായി ശ്രമിക്കും....ആ ശ്രമത്തെ നേരിടാന്‍ മുതലാളിതം ഉപയോഗിച്ച അതെ മര്‍ദ്ദന ഉപാധികള്‍ ആയ ഭരണകൂടവും പട്ടാളവും കോടതിയും എല്ലാം സോഷ്യലിസ്റ്റു സമൂഹവും കയ്യാളും..പക്ഷെ അത് മുതലാളിത്തം ചെയ്യുന്നപോലെ തൊഴിലാളികളെ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ആകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ആ നശിച്ച സ്വഭാവത്തിലും ആകില്ല..എങ്കിലേ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റു സമൂഹം കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹമായി പരിവര്‍ത്തനം നടക്കൂ.....

നീണ്ടു പോയ ഈ ലഖു കുറിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു...വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ...

Friday, September 7, 2012

ലൈംഗികതയുടെ പുരോഗമനം...!!!


സുഹൃത്തുക്കളെ, 22 ഫീമെയില്‍ കോട്ടയം എന്ന സിനിമ കണ്ടില്ല...!! പക്ഷെ ആ സിനിമ ഒരുപാട് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി വെക്കുന്നു....സിനിമയെ കുറിച്ചല്ല ആ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ ചര്‍ച്ചകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാന്‍ സംസാരിക്കുന്നത്...സിനിമ കാണാതെ തന്നെ ഇവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും സിനിമയിലെ ഈ  സാമൂഹ്യ  നിലപാടുകളെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഇങ്ങനെ ചര്ച്ചയാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്  ..അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ കാണുന്നതിന്റെ ആവശ്യം ഈ ചര്‍ച്ചക്ക് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. 

സിനിമ ഉയര്‍ത്തിയ ഒരുപാട് ചര്‍ച്ചകളും കമന്റുകളും എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിലും ടിവിയിലും കണ്ടു...ചിലര്‍ അത് ധീരമായ പരീക്ഷണം ആണെന്നും ചിലര്‍ അത് തെറ്റായ  സാമൂഹ്യ ചിന്തകള്‍ ആണ് നല്‍കുന്നത് എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്..ഈ ധീരതയിലും തെറ്റായ സാമൂഹ്യ ചിന്തയിലും ഒക്കെ  മുഖ്യ കഥാപാത്രം ലൈംഗികത ആണ്..!!! എന്നാ പിന്നെ എന്താണ് ആ ലൈംഗികത എന്ന് ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയാനിവിടെ. 

ധീരതയുടെ ലൈംഗികത ഒന്ന് നോക്കാം, ടെസ്സ എന്ന പെണ്‍കുട്ടി പഴയകാലത്തെ മൂട് പടങ്ങള്‍ എല്ലാം തച്ചുടച്ചു കാമുകനോട് താന്‍ വഴ്തപെട്ട  കന്യക ഒന്നും അല്ലെന്നു തുറന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ, മലയാളികള്‍ ഇത്രയും കാലം തുടര്‍ന്ന് പോന്ന  ലൈംഗിക കപട സദാചാരത്തെ പോളിചെഴുതുകയാണ് , ധീരത പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ആണിനോപ്പം ആകാശം പങ്കിടുന്ന പുതിയ  സ്ത്രീ ജനിക്കുകയാണ് , എന്നാണ്  ധീരമായ  ചുവടുവെപ്പായി സിനിമയുടെ വിമര്‍ശകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അത് പുരോഗമനപരം ആണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. 

ലളിതമായി ഈ പറഞ്ഞത് ശരി ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എങ്കില്‍ ആ പറഞ്ഞതിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആശയം നമ്മലെടുക്കണം എന്താണ് അത്  ? അത് ടെസ്സ കാമുകനോട് ചന്കൂട്ടതോടെ പലതും പറയുന്നു എന്നതല്ല, മറിച്ചു അത് പുരോഗമനപരം ആണെന്നത് ആണ് !!! ആണോ അങ്ങനെ ആണോ..? തുറന്നു പറയല്‍ ആര്‍ക്കും ചെയ്യാം. അതായത് എന്തും തുറന്നു പറയുന്നതിനെ അല്ല, മറിച്ചു സമൂഹത്തിനെ ഗുണപരമായി പരിവര്തിപ്പിക്കുന്ന തുറന്നു പരചിലുകളെ ആണ് നമ്മള്‍ പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നത്...അതായത് പുരോഗമനം അല്ലാതെ ഒരു തുറന്നു പറചിലിനെയും നമ്മള്‍ അത്ര അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന്..അല്ലെ....

പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്  ഒരു പ്രവൃത്തി പുരോഗമനം ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക..?? എന്താണ് അതിന്റെ അളവുകോലുകള്‍ ?? അതിലേക്കു പിന്നീട് വരാം...

ടെസ്സ ഏതു  സദാചാര സങ്കല്‍പ്പങ്ങളെ ആണിവിടെ പൊളിക്കുന്നത്?? അതാണ്‌ ചോദ്യം, പെണ്ണിനെ വെറും പുരുഷന്റെ അടിമയാക്കുന്ന അവളുടെ ചാരിത്ര്യതിലും ശരീരത്തിലും അനാവശ്യമായി  പുരുഷ മേല്‍ക്കോയ്മ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ /അവിശുദ്ധ സങ്കല്‍പ്പങ്ങളെ അവള്‍ പോളിചെറിയുകയാണോ, അങ്ങനെ പോളിചെറിഞ്ഞു പുരോഗമനതിലെക്കാണോ അവള്‍ പോകുന്നത് ..? ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ പരിശോധിക്കാനുള്ള വിഷയം...

ഇത്തരം തുറന്നു പറച്ചില്‍ കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു പെണ്‍കുട്ടി നേടുന്നത് അഥവാ നേടേണ്ടത് ?? ഞാന്‍ സത്യം പറയുന്നു നീയും സത്യം പറയണം...എന്നാണോ ??? അതോ ഞാന്‍ തുറന്നു പറയും പോലെ നീയും തുറന്നു പറയണം എന്നാണോ ?? അതോ ഞാന്‍ ഇങ്ങനോക്കെയാണ് വേണമെങ്കില്‍ നീ ഇഷടപെട്ടാല്‍ മതി എന്നാണോ ?? ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ജാരന്മാരെ കുറിച്ചോ, ഒരു പുരുഷന്‍ താന്‍ ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചോ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറയുന്നതില്‍ സത്യത്തില്‍ ഞാന്‍ ഒരു പുരോഗമനവും കാണുന്നില്ല !!!!! നേരെ മറിച്ചു ആ അനുഭവങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ അവള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അവന്‍ കൂടുതല്‍ സാര്ധകമാക്കി നോക്കി കാണാന്‍ അവനെ സഹായിക്കുന്നത്  എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവണം ഒരു കൃത്യം പുരോഗമനം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍..സ്വതന്ത്ര രതിയും ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യവും പുരോഗമനം കൈവരിപ്പിക്കും എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല ,...ഈ പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്തിരിപ്പന്‍ ആണെന്നും ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല !!!

ഇതാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആശയം, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളുമായി ( പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ആന്കുട്ടികലുമായും ) ലൈംഗിക ബന്ധം  നേടാന്‍ കഴിയുന്നതോ അവരുമായി വാടാ പോടാ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാന്‍ അനുവദിക്കപെടുന്നതോ അനുവദിക്കപെടാതിരിക്കുന്നതോ  അല്ല പുരോഗമനപരം ..അത്  പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും പ്രണയം ആവോളം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇണകളെ ലഭിക്കുന്നതും ആ ഇണകള്‍ ചേര്‍ന്ന് ഈ ലോകത് ആഹ്ലാദപൂര്‍വ്വം ജീവിച്ചു മനോഹരമായ ഒരു പുതു തലമുറയ്ക്ക്  , പ്രനയമുള്ള ഒരു പുതു തലമുറയ്ക്ക്  നന്മ നിറഞ്ഞ  ഒരു തലമുറക്ക്‌ അവസരം ഒരുക്കുന്നതും ആണ് പുരോഗമനപരം എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു...!!!

അറിയാം ഇത് പലര്‍ക്കും ദഹിക്കാത്ത സംഗതി ആണ്....പ്രണയം എന്നത് ഒരു മിഥ്യ ആണെന്നാണ്  നമ്മുടെ ഭൂരിപക്ഷം കരുതുന്നത് അവര്‍ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കും എങ്കിലും...പ്രണയപൂര്‍ണര്‍ അല്ലാത്ത ഒരു രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരു കുട്ടിയും ആഗ്രഹിക്കില്ല....പ്രനയാതുരാര്‍ ആയ മാതാപിതാക്കള്‍ ആണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹര സൃഷ്ടി എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രണയാതുരമായ മനസ്സുകല്‍ക്കെ കാലുഷ്യവും കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും കളഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തെയും സഹ ജീവികളെയും മാനവികത്യോടെ നോക്കാന്‍ ആകൂ...!!! ഈ പ്രണയം ഇഷടമായവര്‍ക്ക് പോലും ഞാന്‍ അവസാനം പറഞ്ഞ വരികള്‍ പിടിചിട്ടുണ്ടാവില്ല..പിന്നെ പ്രണയം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് മാനവികത ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒന്ന് പോടെയ്‌...ശരിയാണ് പ്രണയം എന്നത് ഇണകള്‍ മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയുമായും ഉണ്ടാവും..പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് കുശുമ്പും അല്പ്പതവും വെച്ച് പ്രണയം ഉണ്ടാക്കുക...അതിനു നിലനിക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ ??  ഉദാഹരണമായി അയാള്‍ അവളെ ആത്മാര്‍ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ നല്ല  വര്‍ഗ്ഗീയ വാദിയാണ്  ..!!! എങ്കില്‍ ആ സ്വഭാവം പലപ്പോഴും പല ഒത്തുതീര്‍പ്പുകള്‍ക്കും കാലുശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇട നല്‍കില്ലേ...?? പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങള്ക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പം പ്രണയം ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയില്ല....!!! പ്രണയത്തിനും വേണം മിനിമം ക്വാളിഫികെഷന്‍സ്!!!! അല്ലാത്ത പ്രണയം പൊളിയും, ദയനീയമായി, ... അതിന്റെ സത്യങ്ങളില്‍ ചെന്ന് മുട്ടുമ്പോള്‍ !!!!

എന്താണ് ആ  ക്വാളിഫികെഷന്‍സ്, അതില്‍ തീര്‍ച്ചയായും തുറന്നു പറയല്‍ പെടുന്നു..!! പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല...ഈ തുറന്നു പറയല്‍ ഇവിടെയാണ്‌ നല്ല സ്വഭാവം ആകുന്നതു ,എങ്ങനെ, അത് പിന്നീട് കൂടുതല്‍ അബ്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ സ്വന്തം ശരീരതെയ്യം മനസ്സിനെയും അറിഞ്ഞു ഒരു നല്ല ഇണയെ നെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കപെടുമ്പോള്‍ ..അപ്പോള്‍... അപ്പോളാണ്  അത് പുരോഗമനപരം ആകുന്നതു. 

ഇവിടെയും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്  നീ പറയുന്ന ഈ  ഇണയുടെ ജീവിതം എല്ലാം പഴഞ്ചന്‍ അല്ലെ...??ആര്‍ക്കാണ് അത്രയും സത്യ്സ്ന്ധത്യും നീതിയും ഇണയോട് പുലര്‍ത്താന്‍ കഴിയുക ? ഈ ചോദിക്കുന്നതില്‍ ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാല്‍, പ്രണയം , സത്യസന്ധത എന്നിവയെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ആച്ചരിക്കെണ്ടതും പുലര്തെണ്ടതും ആണെന്ന പരമ്പരാഗത സങ്കല്പം ആണ്....അതെ ഞാന്‍ പറയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പോയന്റു ഇതാണ്, പ്രണയവും സത്യസന്ധതയും എല്ലാം പുലര്‍ത്താന്‍ വളരെ വിഷമം ആണെന്നതാണ് പഴയ സങ്കല്പം... അതാണ്‌ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മള്‍ കേട്ടിപോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാമ്പത്യം  എന്ന മിഥ്യ . ഇതുവരെ നമ്മള്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യസന്ധമായ മാനവികമായ്‌ ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ സുതാര്യമായ പ്രണയം സാധ്യമാകൂ എന്ന് !!!! ആ പ്രണയത്തിന് ഈ തുറന്നു പറച്ചിലുകള്‍ മാത്രമല്ല വേണ്ടത് അതിനേക്കാള്‍ വലിയ സത്യസന്ധത വേണം..!!

എന്താണ് ആ സത്യസന്ധത ???
അത് ആദ്യമായി ചരിത്ര ബോധം ആണ് . ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കുക ഇന്നോളം ഉണ്ടായ ചരിത്രം വര്‍ഗ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ മാത്രം ചരിത്രം അല്ല അത് ലൈംഗിക സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെയും കൂടി ചരിത്രം ആണ്...!!!! അതെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ , കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയാല്‍ നമുക്ക് കാണാന്‍ ആകും സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടി വേട്ടയാടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഗോത്ര പരമ്പരകളില്‍ നിന്നും സ്ത്രീയെയും അധ്വാന മൂലയ്തെയും ( അധ്വാന മൂല്യമാണ് പിന്നീട് സ്വര്ന്നമായും പണമായും ഒക്കെ മാറുന്നത് ) വെട്ടിപിടിക്കാനുള്ള അവന്റെ  പുരുഷന്റെ ത്വര ആണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭൂരിപക്ഷ സമര ചരിത്രം....!!!! കുത്തഴിഞ്ഞ ആ ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തില്‍ നിന്നും ഇന്നത്തെ ഒരു പുരുഷന് ഒരു ഇണ എന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു ദിവസം വെളുക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായ സംഭവം  അല്ല..ഒരു പാട് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാനത് സംഭവിച്ചത് അതില്‍ "പ്രണയം" എന്ന മൂനക്ഷരത്തിന് വിലമതിക്കാന്‍ ആവാത്ത മൂല്യം ഉണ്ട്....നിനക്ക് നൂറെണ്ണം ആകാമെങ്കില്‍ എനിക്കും ആകാം എന്നും സ്ത്രീ പറയുമ്പോഴും...യവ്വ്വനം നശിക്കുമ്പോള്‍ അവളെ സമൂഹത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ദാരുണാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു....ധനവും അധികാരത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പുരുഷന്‍ പാഞ്ഞപ്പോള്‍ വാര്‍ധക്യത്തില്‍ അവനും സമൂഹത്തിന്റെ പുരംപോക്കുകളിലേക്ക് എരിയപെട്ടു അവിടെ അധികാരവും സന്ദര്യവും വൃധരായി നരകിച്ചു ...!!!! ( ഇതെല്ലം ഏറ്റവും ചുരുക്കിയ വാക്കുകളില്‍ പറയുകയാണ്‌ ) 

സ്നേഹത്തിന്റെ വില പതിയെ മനുഷ്യര മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയ കാലം ആയിരുന്നിരിക്കണം മനുഷ്യ  ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉല്‍കൃഷ്ടമായ മാറ്റം സംഭവിച്ച കാലം...അതെ പ്രണയം...അങ്ങനെ ഭൂമിയില്‍ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു...അതിനായി അവനും അവളും പരസ്പരംപലതും ഒഴിവാക്കാന്‍ ശീലിച്ചു..അവന്‍ അവളോടും അവള്‍ അവനോടും ഹൃദയം പകുത്തുവിശ്വാസ്യത പകുത്തു...കാരണം എത്ര കുത്തഴിഞ്ഞ ലൈമ്ഗികതക്കും പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും  ത്രുപ്തമാക്കാന്‍ കഴിയില്ല  അതിനു പ്രണയം വേണം...പ്രണയത്തിന് മാത്രമേ അവനെയും അവളെയും ത്രുപതമാക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്നത് കാലം അങ്ങനെ തെളിയിച്ചു...അതിനായി അവര്‍ സ്വയം മാറുക ആയിരുന്നിരിക്കണം

ഇത് പലപ്പോഴായി സമൂഹത്തില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ മാത്രം സഭവിച്ചതാണ് അല്ലാതെ ഇവ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ആയിരുന്നില്ല..നല്ലതിനെ വികൃതമായി അനുകരിക്കലും..നല്ലതിനെ ചില സമൂഹ നേതാക്കള്‍ മറ്റുള്ളവരില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാവരാലും ആ പ്രണയ കുടുംബങ്ങളെ അടിചെല്പ്പിക്കളും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഫലമോ പ്രണയത്തിനായി ഒരുങ്ങാതെ തന്നെ സ്വയം സത്യ്സന്ധതയില്ലാതെ തന്നെ അനേകം കുടുംബങ്ങള്‍ ഒരു ഇണ എന്ന സങ്കല്പ്പതിലേക്ക് വന്നു ഇതൊരു വലിയ വിഷയം ആണ് ഞാനതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മതവും രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാം ഈ ലൈംഗിക  ചരിത്രത്തില്‍ അവരുടെതായ റോളുകള്‍ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്....ഞാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ...മനുഷ്യ  ചരിത്രം വര്‍ഗ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെത് മാത്രമല്ല  അത് ലൈംഗിക സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെതും കൂടിയാണ്....!!

അങ്ങനെ അവര്‍ സത്യസന്ധരാകാന്‍ ശ്രമിച്ചു..കാരണം അവര്‍ക്കറിയമായിരുന്നു തന്റെ യവ്വനം നിത്യമല്ല എന്നും അത് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ പ്രണയം നേടാനായി ചിലവാക്കിയില്ലെന്കില്‍ താന്‍ കറിവേപ്പില പോലെ എരിയപ്പെടും എന്നും അവള്‍, അവനും  തിരിച്ചറിഞ്ഞു...!!! അവര്‍  പ്രണയത്തിനായി അവര്‍ക്ക്  മാത്രമായി ഹൃദയം പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ പഠിച്ചു....അത് എളുപ്പമല്ലെന്നും അതിനായി തങ്ങള്‍ മാനവികതയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ നൈര്‍മല്യവും എല്ലാം സ്വന്തമാക്കണം എന്നും, അങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കണം എങ്കില്‍ മനസ്സിലേക്ക് വിശാലമായ ഭൂമിയും ആകാശവും അവിടെ എല്ലാ സഹ്ജീവികള്‍ക്കും തുല്യമായ നീതിയും വേണമെന്ന  അവിടെ ഇണകള്‍ ഏറ്റവും മധുരമായ പ്രണയം ആസ്വദിക്കും എന്നും കണ്ടെത്തി....കാരണം എല്ലാ പക്ഷ പാതിത്വവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നൈര്‍മല്യം നഷ്ടമായേക്കും....അങ്ങനെ  പ്രണയം നേടാനുള്ള യോഗ്യതയും...!!!

അതിലും വലിയ കണ്ടെത്തല്‍ ആയിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സത്യസന്ധമായ മനസ്സുകളുടെ തുറന്നു പറച്ചിലുകള്‍ മാത്രമേ നിത്യമായ ശാന്തതിയിലെക്കും നന്മയിലേക്കും പ്രണയത്തിലേക്കും തങ്ങളെ നയിക്കൂ  എന്നും അപ്പോള്‍ മാത്രമേ ശരിയായ ഇണയെ തങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കൂ എന്നും അവര്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത്‌..!!!! അതാണ്‌ തിരിച്ചറിവ്..എന്തിനുള്ള തിരിച്ചറിവ് ?? ജീവിതത്തിനുള്ള തിരിച്ചറിവ്...ചരിത്രത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവ്..മാനവികതയുടെ തിരിച്ചറിവ്..പ്രണയത്തിന്റെ ഉണ്ടാവലുകള്‍..അങ്ങനെ സത്യസന്ധരായ ആളുകള്‍ക്കാണ് പ്രണയം സാധ്യമാവുക എങ്കില്‍, അങ്ങനെ സത്യസന്ധരായ മാതാപിതാക്കള്‍ ആണ് ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്കില്‍ ഞാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല പരനയമുള്ള തലമുറ തന്നെയാവില്ലേ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടാവുക...!!! അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് അത്ര അതിശയോക്തിയാണോ....

അപ്പോള്‍ നമ്മുടെ പുരോഗമന ആശയങ്ങളെ ഏതു മാനദന്ടങ്ങള്‍ വെച്ചാണ് പുരോഗമനം ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് പറയൂ...ഏതു തുറന്നു പറച്ചിലുകള്‍ ആണ് വിപ്ലവകരമായ്‌ ഉടക്കലുകള്‍ ആകുന്നതു ?? അത്തരം സിനിമയാണോ നമ്മള്‍ തുടക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞ കോട്ടയം  പെന്കുട്ടിയുടെ   സിനിമ പറയുന്നത്, അതോ ഓഷോ പറഞ്ഞ കഥയിലെ പോലെയോ..!!!!.

ഒഷോയോടു  പറഞ്ഞു ഡേവിഡ്‌ പിന്നെയും വിവാഹ മോചനം നേടി ഗുരോ .... അയാള്‍ പിന്നെയും വേറെ കെട്ടാന്‍ പോകുന്നു.......ഓഷോ പറഞ്ഞു " അയാള്‍ അതിനെയും ഒഴിയും കാരണം അയാള്‍ മാറുന്നില്ലല്ലോ...ഇപ്പോഴും ഒരേ തരത്തിലുള്ള പെന്കുട്ടിക്ലാല്‍ മാത്രമേ അയാള്‍ ആകര്ഷിക്കപെടുകയുള്ളൂ...എല്ലാം പതിവ് പോലെ....ആകര്ഷിക്കപെടും വിവാഹം ചെയ്യും ...കുറച്ചു നാള്‍ കഴിഞ്ഞു താന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച പെന്നിനെയല്ല തനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അതോഴിയും.... വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള പെന്നിനാല്‍ തന്നെ ആകര്ഷിക്കപെടും, കാരണം വേറൊരു പെണ്ണിനാല്‍ ആക്ര്ഷിക്കപെടനം എങ്കില്‍ അയാള്‍ മാറേണ്ടതുണ്ട്....!! അയാളുടെ സങ്കല്പങ്ങള്‍ മാറേണ്ടതുണ്ട്...!!!! അതില്ലാത്തിടത്തോളം അയാളുടെ ഇതേ മനോഭാവങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍  അതെ പെണ്ണിനെ കഴിയൂ അങ്ങനെ  കഥ വീണ്ടും തുടരും ..!!! " 

പറയൂ നമ്മുടെ ഉറക്കെ പറയുന്ന ആണ്‍കുട്ടികളും പെണ്‍കുട്ടികളും എല്ലാം ഉയര്ന്നുവോ...അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങള്‍ മാറിയോ....അവരുടെ ജീവിതങ്ങളില്‍ പ്രണയം ഉണ്ടാകുമോ..അവരുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ സുന്ദരം ആകുമോ.. എങ്കില്‍ ഈ തുറന്നു പറച്ചിലുകളും തന്റേടവും, ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാം പുരോഗമനം ആണെന്ന് ഞാന്‍ പറയും ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇതും വെറും വേഷം കേട്ടലുകള്‍ ആണെന്നും....