Pages

Thursday, September 27, 2012

മാര്‍ക്സിസം പറയുന്ന കമ്മുനിസ്റ്റ്‌ സമൂഹം

മാര്‍ക്സിസം പറയുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സമൂഹസങ്കല്‍പ്പത്തെ ഏതാനും വാചകങ്ങളില്‍ വേണമെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കാം .... ഇതൊരു ആധികാരികമായ പഠനം എന്ന് അവകാശപെടുനില്ല.ഞാന്‍ വായിച്ച മനസ്സിലാക്കിയ മാര്‍ക്സിസം എന്റെ ഭാഷയില്‍ പറയുന്നു എന്നേയുള്ളൂ...യോജിപ്പുകള്‍ക്കും വിയോജിപ്പുകള്‍ക്കും സ്വാഗതം.....


  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സമൂഹത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യില്ല....!! കാരണം,  തൊഴിലാളിയും, മുതലാളിയും, അടിമയും ഉടമയും, ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസല്മാനുംയും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ജാതിയും മതവുമൊക്കെ ആയും ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല മനുഷ്യരെ. മനുഷ്യന് അതി ദീര്‍ഘവും  വര്‍ഗ സന്ഖര്‍ഷങ്ങളുടെതായും ഉള്ള ചരിത്രം ഉണ്ട്. ആ ചരിത്രത്തിനു ചില നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയെ മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകാര്‍ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൌതിക വാദം എന്ന വീക്ഷണത്തിലൂടെ വസ്തു നിഷ്ടമായി വിലയിരുത്തുന്നു. അത് കൊണ്ട് മനുഷ്യര്‍കെല്ലാം ഈ ഭൂമിയില്‍ ഒരേ അവകാശമാണ് എന്നാണ്  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ കരുതുന്നത്...അതിനാല്‍ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന്‍ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും,സാമ്പത്തികവും അടക്കം എല്ലാ വശങ്ങളെയും കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു. 

അവിടെ ലാഭം ലാഭം പിന്നെയും ലാഭം , എന്നിട്ടും ലാഭം കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ജനകോടികള്‍ പട്ടിണി കിടന്നാലും, ജലം കിട്ടാതെ നരകിചാലും, പാര്‍പ്പിടം ഇല്ലാതെ നരകിചാലും , വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞാലും , അതൊന്നും ഗൌനിക്കാതെ മാര്‍ക്കെട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കില്‍ കമ്പോളത്തിന്റെ  ലാഭ വ്യവസായത്തില്‍ കണ്ണും നട്ടു കുത്തകകളെ  സൃഷ്ടിക്കാന്‍, വേണമെങ്കില്‍ ധാന്യം കുന്നു കുന്നായി കടലില്‍ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നശിച്ച മുതലാളിത ലാഭ സമവാക്യത്തിന് പകരം, സംബൂര്‍ണ്ണനായ മനുഷ്യര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാകും ഉണ്ടാവുക...

അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്‍  സംബൂര്‍ണ്ണന്‍ ആകുന്നതു ?.. അത് ഒരാള്‍ക്ക്‌  വളരാന്‍, ജീവിക്കാന്‍, തന്റെതായ ഇണയെ കണ്ടെത്താന്‍, തന്റെ അടുത്ത തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍, തന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകള്‍ക്ക് വളരാന്‍ സാധിക്കുന്ന ആര്തിയില്ലാത്ത സമാധാനപൂര്‍ണവും കലാകായിക സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥായിയും ഉള്ള സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യന്‍ ആണ് സംപൂര്ണന്‍ ആയ മനുഷ്യന്‍....'. അവനു തന്റെ വിജയത്തിനു മറ്റാരുടെയും തകര്‍ച്ചയോ, ചൂഷനമോ കുതികാല്‍ വെട്ടോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല...കാരണം ആ സമൂഹം എല്ലാ ചൂഷണത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയായ മൂലധന അടിമത്തം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉല്‍പ്പാദനം നടത്തുവാനും അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും നിങ്ങള്ക്ക് , നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്താണോ വേണ്ടത്, അതില്‍ എന്താണോ ഇല്ലാത്തതു , അതുള്ളവന്‍ നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ അന്ത്യം കുരിക്കപെടുന്നു... കാരണം ഈ അധ്വാനം ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ ഉല്‍പ്പാദന സമഗ്രികളും ഈ സമൂഹത്തില്‍  എല്ലാവര്ക്കും അവകാശപെട്ടതാണ് , അല്ലെങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ് . 

എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശയങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്, എന്താണ് ഈ ആശയങ്ങള്‍ ലളിതമായി നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ .  പുറകിലേക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്നത്തെ കോര്‍പരെട്ടു മുതലാളിമാരില്‍ ബഹു ഭൂരിപക്ഷവും എങ്ങനെയാണ് ഉല്പാദന ഉപകരനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കില്‍ ഉല്പാദന സാമഗ്രികളുടെ ഉടമസ്തയില്‍ ആയത് ..അതിനു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്....എല്ലാം പൊതു ഉടമയില്‍ ആയിരുന്ന പ്രാകൃത ഗോത്ര വ്യവസ്ഥിതിയില്‍ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയും അധികാരവും ഉല്‍പ്പാദന ഉപാധികളും ഏതാനും ചില കൂട്ടങ്ങള്‍ക്ക് കൈവരുന്നത് എന്നും,.. എങ്ങനെയാണ് ആ അധികാരവും സ്വത്തും ഉല്‍പ്പാദന  ഉപാധികളിന്മേലുള്ള അധികാരവും നിലനിര്‍ത്താനായി അവര്‍ പുതിയ സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും ..അങ്ങനെ,  എങ്ങനെയാണ് പണ്ടത്തെ സാധനങ്ങള്‍ കൊടുത്തു സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന ബാര്‍ട്ടര്‍  സബ്രദായത്തില്‍ നിന്നും അച്ചടിച്ച രൂപയിലൂടെ മൂല്യം അളക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ലോക സാമ്പത്തിക രൂപങ്ങളിലേക്ക് വളര്ന്നതെന്നും, അപ്പോള്‍ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും.

അന്നും ഇന്നും ആ ഉല്‍പ്പാദന ഉപാധികളുടെ കൈവശാവകാശം ഇല്ലാതെ, ഉല്‍പ്പാദനഉപകരണ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആയ അധ്വാനം വില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്ന, വലിയൊരു സമൂഹം ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയില്‍ ഉള്ളതെന്നും നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കും... ആ അധ്വാനത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് തങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടുന്നതിനും എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ലാഭം നിരന്തരം കൂട്ടാനായി ലോകത്തെ മുതലാളിമാര്‍ കൂട്ട് ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന അവിശുദ്ധ കാപട്യത്തിന്റെയും ചതിയുടെയും സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങള്‍ ആണ് ഇന്നത്തെ മുതലാളിത രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ സമൂഹത്തില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും..... മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മില്‍ രൊക്കം പൈസയുടെ വ്യാപാരം ഒഴിച്ച് മാനുഷികമായ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്തം നശിപ്പിച്ചു തുലക്കുന്നതെന്ന് ഓര്‍ത്തു നമ്മള്‍ അത്ഭുതപ്പെടും....

അതെ ഈ ഭൂമിയില്‍ ഏതൊരാള്‍ക്കും അവകാശം ഉണ്ട്. അവനു അതില്‍   പൊന്ന്  വിളയിക്കാനും, പാലം കെട്ടാനും,സ്കൂളുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുവാനും,സംഗീത ശാലകള്‍ പണിയുന്നതിനും അവകാശമുണ്ട്.അവനു വെള്ളവും ഭക്ഷണവും പ്രണയമുള്ള ജീവിതവും, നന്മ  നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തിനും അവകാശമുണ്ട്..കാരണം ഈ ഭൂമി വിഭവങ്ങളാല്‍ സമൃദ്ധമാണ്...!!!! അതിനു ഉല്‍പ്പാദന ഉപാധികള്‍ എതോരുവന്റെയും  അവകാശമാകനം...

ആ അധ്വാനവും ഉല്‍പ്പാദനവും  ലാഭത്തില്‍ അധിഷ്ടിതമല്ല  മറിച്ചു ജീവിത്തിനാവശ്യമായ ജീവിതക്ഷമമായ ഉള്പ്പന്നങ്ങളെ കൂടുതല്‍ സൃഷ്ടിക്കണം (ഇന്ന് മുതലാളിത്തം സൃഷ്ടിക്കുന്നചരക്കുകളുടെ മൂല്യം ഇതിനു വിപരീതമാണ് ) ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവനു നഷ്ടവും ഇല്ല. കാരണം അവനു വലുത്, അവനും അവന്റെ കുടുംബവും, അവന്റെ സമൂഹവും എല്ലാം ഉള്ള സന്തോഷ പൂര്‍ണവും നീതി നിറഞ്ഞതുമായ അന്തരീക്ഷമാണ്, അതിനാവശ്യമായ ഉല്‍പ്പനങ്ങള്‍ ആണ്. പ്രകൃതിയെ അമിതമായി അവിടെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവനു ഉള്ളത്  കംബോളതെയും കുത്തകകളെയും രക്ഷിക്കാനായി ജനങ്ങള്‍ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോഴും ധാന്യങ്ങള്‍ കടലില്‍ ഒഴുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ശാത്രമല്ല .

അതിനു നിലവിലെ എല്ലാ ചൂഷണ ഉപാധികളെയും മര്‍ദ്ദക ഉപാധികളെയും നശിപ്പിക്കണം. മുതലാളിത ചിന്താഗതികളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയണം. അതിനു ശരിയായ ചിന്തയും സത്യസന്ധതയും സാമൂഹ്യ ബോധവും ഉള്ള മനുഷ്യര്‍ ആക്കി പരിവര്തിപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം മുതലാളിത വ്യവസ്ഥിതിയെ വേരോടെ കട്പുഴക്കനം, അതിനെ മാര്‍ക്സ്‌ വിപ്ലവം എന്ന് വിളിച്ചു . കാരണം അത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പരിവര്‍ത്തനം ആണ്. ശക്തമായ സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിവര്‍ത്തനം, ഒരു എടുത്തു ചാട്ടം..!!! അപ്പോഴും എന്താണ് തങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്തിനാണ് ചെയുന്നതെന്നും ഉള്ള മാനവിക ബോധം , എല്ലാ ചൂഷനങ്ങളെയും അറുതി വരുത്താതെ, തങ്ങളുടെ ദുരിത പര്‍വം, അവഹേളനങ്ങള്‍ , ഒന്നും മാറില്ലെന്ന ബോധം ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാകണം. അതെ അവരെ വിപ്ലവകാരികള്‍ എന്ന് മാര്‍ക്സിസം പേരിടുന്നു.

വരും തലമുറകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ മെച്ചപെട്ട രീതിയില്‍ കൈമാറാനായി ഉതകും വിധം  മാത്രമേ കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹത്തില്‍ പ്രകൃതിയെ അവന്‍ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ...അതായത് പ്രകൃതിയുടെ മാതൃത്വം എന്നെന്നു നിലനിര്‍ത്തുന്ന വീക്ഷണം ആണ് കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹത്തിന്റേത്....

ഓരോരുത്തനും തന്നാല്‍ ആവുന്നത്, ഓരോരുത്തര്‍ക്കും തങ്ങള്‍ക്കവശ്യമുള്ളത് എന്നതായിരിക്കും ഉല്‍പ്പാദന വിതരണ രീതി. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഉല്‍പ്പാദന ക്ഷമത ഓരോ അളവില്‍ ആയിരിക്കുമല്ലോ....

വ്യവസായത്തെയും കൃഷിയും ഇട കലര്‍ത്തി ജനവാസം കൂടുതല്‍ സമാനമായി വിതരണം നടത്തി  തൊഴിലുകളുടെ ജീവിത ഫലത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കുറച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നു.  നഗരവും ഗ്രാമവും കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ന്ന ജീവിത സൂചികകള്‍ കൈവരിക്കും. ( ഈ പറഞ്ഞതാണ് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പരിപാടിയായി കമ്മുനിസ്ട് മാനിഫെസ്ടോ പറയുന്നത് ) 

അങ്ങനെ ഉല്‍പ്പാദന ശക്തികളുടെ വളര്‍ച്ചയുടെയും സാര്‍വത്രികതയുടെയും ഫലമായി ജീവനോപാധികള്‍ , ജീവിതത്തെ സുരക്ഷിതവും ഉയര്‍ന്നതും ആക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ള ഉപാധികള്‍ ( അത് മുതലാളിത്തം ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന കുടിവെള്ളമില്ലെന്കിലും സൌന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തുക്കള്‍  ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയല്ല..ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണത എല്ലാവര്ക്കും ലഭികുവാനും പടിപടിയായി ഉയര്‍ത്താനും ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ക്ക് ആദ്യ പരിഗനന എന്ന ക്രമത്തില്‍ ആയിരിക്കും ) ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ആവശ്യമായ അധ്വാന സമയം കുറയുകയും, മുതലാളിത ചൂഷണ ഫലമായ....അടിചെല്പ്പിക്കപെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ സമയവും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന, യാന്ദ്രികമായ,  അധ്വാനത്തില്‍ നിന്നും മോചിതര്‍ ആവുകയും, മനുഷ്യന് മാത്രം കഴിയുന്ന മാനുഷിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ , കലാ കായിക സൃഷ്ട്യുന്മുഖ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിനും കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ സംപൂര്ണന്‍ ആയ മനുഷ്യന്‍ ആകുന്നതിലെക്കും അവനെ നയിക്കും. അവന്‍ ശാന്തനാവുക എന്നതാണ് പ്രകൃതിയെയും സമൂഹത്തെയും ശാന്തമാക്കുന്നത് .

ചൂഷണ ഉപാധികള്‍ നശിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ചൂഷണം ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട്, മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും തമ്മില്‍ മുതലാളിത വൈരുധ്യങ്ങള്‍  ഇല്ലാതാകുന്നു. വര്‍ഗ വിഭജനം ഇല്ലാതാകുന്നു...വര്ഗാധിപത്യത്തിന്റെ ഉപകരണമായ ഭരണകൂടം പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു...!!!! ( കാരണം ഭരണകൂടം ഇന്ന് നിലനില്‍ക്കുന്നത് , പട്ടാളവും നിയമങ്ങളും പോലെയുള്ള അതിന്റെ കിന്കരമാരും നിലനില്‍ക്കുന്നത് സമൂഹത്തില്‍ വര്‍ഗ വൈരുധ്യങ്ങളും അവ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സകല ചൂഷണങ്ങളും നിലനില്‍ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്..ഭരണ കൂടങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ ചരിത്രം തന്നെ അതിന്റെ തെളിവുകള്‍ ആണല്ലോ...) 

അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ മാറ്റം ഈ കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാര്‍വത്രികമായി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ....കാരണം ചുറ്റും മുതലാളിത ഭരണകൂടങ്ങളും അതിന്റെ നിയമങ്ങളും നിലവില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഭരണകൂടം പോലുള്ള , പട്ടാളം പോലുള്ള  മര്‍ദ്ദന ഉപകരണങ്ങള്‍ ആ സോഷ്യലിസ്റ്റു സമൂഹവും നിലനിര്തിയെ പറ്റൂ....ഇല്ലെങ്കില്‍ ആ കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹം ആക്രമിക്കപെടുകയും നശിപ്പിക്കപെടുകയും ചെയ്യും.....

അപ്പോള്‍ ഒരു മുതലാളിത സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ എല്ലാ ചൂഷണ സ്വഭാവങ്ങളെയും അറുതി വരുത്തി ( അത് കാലങ്ങള്‍ എടുതെക്കാവുന്ന പ്രക്രിയ ആണ്_ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സംസ്കരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ_കാരണം നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ ആയി മുതലാളിത്തം ഉണ്ടാക്ക്കി വെച്ച ദുരയും അസഹിഷ്ണുതയും ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ മാറും എന്ന് കരുതണ്ട..പക്ഷെ ഇവ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന  സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം മാറുന്നതോടെ ഇവയും മാറാന്‍ ആരംഭിക്കും) ഒരു കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സമൂഹത്തെയാണ്, ഒരു വിപ്ലവ്‌ ഗവണ്മെന്റിനാല്‍ കയ്യാളുന്ന സമൂഹത്തെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്..അതായത് അത് ഒരു പരിവര്തന സമൂഹം മാത്രമാണ്..പക്ഷെ ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു സമൂഹവും....!!!!

കാരണം ഒരിക്കല്‍ ഈ സമൂഹം വിജയപധതിലാണ് എന്ന് തോന്നിപിച്ചാല്‍ ലോക മുതലാളിത്തത്തെ ഒന്നായി ആ തീക്കാറ്റ് ചുട്ടു കരിക്കും..കോടാനുകോടി ജനങ്ങള്‍ ആ പുതിയ സമൂഹത്തിനായി ശബ്ദം ഉയര്‍ത്തും... അതില്ലതക്കുവാന്‍..'..എല്ലാ മുതലാളിത ശക്തികളും മതം അടക്കമുള്ള അതിന്റെ  സകല കൂട്ടുകാരും ഈ വിപ്ലവ സമൂഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഠിനമായി ശ്രമിക്കും....ആ ശ്രമത്തെ നേരിടാന്‍ മുതലാളിതം ഉപയോഗിച്ച അതെ മര്‍ദ്ദന ഉപാധികള്‍ ആയ ഭരണകൂടവും പട്ടാളവും കോടതിയും എല്ലാം സോഷ്യലിസ്റ്റു സമൂഹവും കയ്യാളും..പക്ഷെ അത് മുതലാളിത്തം ചെയ്യുന്നപോലെ തൊഴിലാളികളെ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ആകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ആ നശിച്ച സ്വഭാവത്തിലും ആകില്ല..എങ്കിലേ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റു സമൂഹം കമ്മുനിസ്ട് സമൂഹമായി പരിവര്‍ത്തനം നടക്കൂ.....

നീണ്ടു പോയ ഈ ലഖു കുറിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു...വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ...

4 comments:

 1. enthonna ningal parayunnathu.veendum samooham boorsha thalangalileku madangunnu.marxisthekkalum nallathu kurachu vekthi swathandram primithippthiyalum samoohathintey nilanlppinu islamanu nallathu.

  ReplyDelete
 2. ഇസ്ലാമാണ് നല്ലത് എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കും ഹിന്ദുത്വം ആണ് നല്ലത് എന്ന് ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കും അവരവരുടെതാണ് നല്ലതെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും പറയാം..അതില്‍ എനിക്ക് തരക്കമില്ല...:))))

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. samoohathintey nilanlppinu islamanu nallathu.
  ......................
  ...............................
  ithu koodi vaayichu nokku...

  http://www.mathrubhumi.com/story.php?id=365746

  ReplyDelete